வச்சுட்டான்யா...ஆப்பு
லஞ்சம் வாங்கறவங்களுக்கு...

ஊழலி‌ன் ஊற்று‌க்க‌ண்

editinside

தலையங்கம்

உலக ஊழ‌ல் ஒழி‌ப்பு தின‌ம் எ‌ன்று ஆ‌ண்​டு‌க்​‌கொரு மு‌றை ஊழ​லு‌க்கு எதி​ரான விழி‌ப்​பு​ண‌ர்‌வை ம‌க்​க‌ள் ம‌த்​தி​யி‌ல் ஏ‌ற்​ப​டு‌த்​து​வது எ‌ன்​ப‌தே அவ​மா​ன​க​ர​மான விஷ​ய‌ம்.​ ‌கொ‌லை ‌கொ‌ள்‌ளை ஒழி‌ப்பு தின‌ம்,​​ விப​சார ஒழி‌ப்பு தின‌ம்,​​ உ‌ண்‌மை ‌பேசு‌ம் தின‌ம் எ‌ன்​‌றெ‌ல்​லா‌ம்​கூட ஏ‌ற்​ப​டு‌மோ எ‌ன்று பய​மாக இரு‌க்​கி​றது.​

ஊழ‌ல் எ‌ன்​பது உல​க​ளா​விய விஷ​ய​மா​கி​வி‌ட்​டது எ‌ன்​ப​தா‌ல் அ‌தை அ‌ன்​றாட வா‌ழ்‌க்​‌கை​யி‌ன் அ‌ம்​ச​மா​க‌வே ‌பெரு‌ம்​பா​‌லே‌ô‌ர் ஏ‌ற்​று‌க்​‌கொ‌ண்டு வி‌ட்​ட​தா​க‌த் ‌தோ‌ன்​று​கி​றது.​ ராஜா ராணி கால‌த்தி​லி​ரு‌ந்து ஆ‌ட்​சி​யா​ள‌ர்​க​ளு‌க்கு ‌நெரு‌க்​க​மாக இரு‌ந்​த​வ‌ர்​க‌ள் அதி​க‌ப்​ப​டி​யான சலு​‌கை​க‌ளை அனு​ப​வி‌ப்​பது எ‌ன்​பது புதிய விஷ​ய​ம‌ல்ல.​ அ‌தே​‌போல,​​ ஆ‌ட்​சி​யா​ள‌ர்​க​ளி‌ல் பல‌ர் குடி​ம‌க்​க​ளி‌ன் நல​‌னை‌ப் ப‌ற்​றி‌யே கவ​‌லை‌ப்​ப​டா​ம‌ல் சகல ‌சௌ​பா‌க்​கி​ய‌ங்​க​ளு​ட‌ன் ராஜ​‌போ​க​மாக ஊதாரி வா‌ழ்‌க்‌கை வா‌ழ்‌ந்த சரி‌த்​தி​ர‌ம் உல​க​ளா​விய ஒ‌ன்று.​

ஆ‌ட்​சி​‌யை​யு‌ம் அதி​கா​ர‌த்​‌தை​யு‌ம் ஒரு சில‌ர் பர‌ம்​ப‌ரை பா‌த்​தி​ய‌தை ‌கொ‌ண்​டாடி வரு​வ​‌தை​யு‌ம்,​​ குடி​ம‌க்​க​ளி‌ன் ந‌ல்​வா‌ழ்​‌வை‌ப் ப‌ற்​றிய சி‌ந்​த​‌னை‌யே இ‌ல்​லா​ம‌ல் ஆ‌ட்​சி​யா​ள‌ர்​க​ளு‌ம் அவ‌ர்​க​ளு‌க்கு ‌நெரு‌க்​க​மா​ன​வ‌ர்​க​ளு‌ம் ‌செய‌ல்​ப‌ட்டு வரு​வ​‌தை​யு‌ம் பா‌ர்‌த்து ம‌க்​க‌ள் ‌கொதி‌த்து எழு‌ந்​த​த‌ன் வி‌ளை​வு​தா‌ன் ம‌ன்​ன‌ர் ஆ‌ட்​சி‌க்கு மு‌ற்​று‌ப்​பு‌ள்ளி ‌வை‌க்​க‌ப்​ப‌ட்​ட​து‌ம்,​​ ம‌க்​க​ளா‌ட்சி மல‌ர்‌ந்​த​து‌ம்.​ நியா​ய​மா​க‌ப் பா‌ர்‌த்​தா‌ல் ம‌க்​க​ளா‌ட்​சி​யி‌ல் ல‌ஞ்​ச‌ம்,​​ ஊழ‌ல்,​​ அதி​கார து‌ஷ்​பி​ர​‌யோ​க‌ம்,​​ ஒரு சில‌ர் தனி‌ச் சலு​‌கை​க‌ள் ‌பெறு​வது ‌போ‌ன்​ற​வ‌ற்​று‌க்‌கே இட‌ம் இரு‌க்​க​லா​காது.​

ஆ‌ட்சி மு‌றை மாறி​ய‌தே தவிர ம‌ன்​ன​ரா‌ட்​சி​யி‌ன் தவ​று​க​ளு‌ம் கு‌றை​பா​டு​க​ளு‌ம் க‌ளை​ய‌ப்​ப‌ட்​ட​னவா எ‌ன்று ‌கே‌ட்​டா‌ல் உத‌ட்​‌டை‌ப் பிது‌க்க ‌வே‌ண்டி இரு‌க்​கி​றது.​ பர‌ம்​ப‌ரை ஆ‌ட்​சி‌க்​கு‌க்​கூட ம‌க்​க​ளா‌ட்​சி​யி‌ல் மு‌ற்​று‌ப்​பு‌ள்ளி ‌வை‌க்க முடி​யாத நி‌லை‌மை.​ ஜா‌ர் ம‌ற்​று‌ம் பதி​‌னெ‌ட்​டா‌ம் லூயி ம‌ன்​ன‌ர்​க​ளு‌க்​கு‌ப் பதி​லாக ஹி‌ட்​ல‌ர்,​​ மு‌சோ​லினி,​​ இடி அமி‌ன் எ‌ன்று ச‌ர்​வா​தி​கா​ரி​க​ளு‌ம்,​​ ம‌க்​க​‌ளை‌ப் ப‌ற்​றிய கவ​‌லை‌யே இ‌ல்​லா​ம‌ல் த‌ங்​க​ளது மன‌ம் ‌போன ‌போ‌க்​கி‌ல் நட‌ந்த ஆ‌ட்​சி​யா​ள‌ர்​க​ளு‌ம் ம‌க்​க​ளா‌ட்​சி​யி​லு‌ம் ‌தொட‌ர்​வ​து​தா‌ன் ‌வேடி‌க்‌கை.​

வள‌ர்‌ச்சி அ‌டை‌ந்த நாடு​க‌ள்,​​ வள‌ர்‌ச்சி அ‌டை​யாத நாடு​க‌ள் எ‌ன்​கிற ‌வேறு​பா‌டே இ‌ல்​லா​ம‌ல்,​​ ம‌க்​க​ளா‌ட்சி,​​ ச‌ர்​வா​தி​கார ஆ‌ட்சி,​​ ராணுவ ஆ‌ட்சி எ‌ன்​‌றெ‌ல்​லா‌ம் வி‌த்​தி​யா​ச‌ம் பாரா​ம‌ல் எ‌ங்​கு‌ம் எ‌ல்லா இட‌த்​து‌ம் நீ‌க்​க​மற நி‌றை‌ந்​தி​ரு‌க்​கு‌ம் பர‌ம்​‌பொ​ரு‌ள்​‌போல ல‌ஞ்​ச​மு‌ம்,​​ ஊழ​லு‌ம்,​​ அதி​கார து‌ஷ்​பி​ர​‌யோ​க​மு‌ம்,​​ தனி​ந​ப‌ர் சலு​‌கை​க​ளு‌ம் பர‌ந்து விரி‌ந்​தி​ரு‌ப்​பது மனித சமு​தா​ய‌த்​து‌க்‌கே கள‌ங்​க​மா​க​வு‌ம் அவ​மா​ன​மா​க​வு‌ம் ‌தொட‌ர்​கி​றது.​

ல‌ஞ்ச ஊழ​‌லை‌ப் ‌பொறு‌த்​த​வ‌ரை ஒரு ‌வேடி‌க்​‌கை​யான விஷ​ய‌ம் எ‌ன்​ன​‌வெ‌ன்​றா‌ல்,​​ இது படி‌த்​த​வ‌ர்​க​ளி‌ன் தனி‌ச்​‌சொ‌த்து எ‌ன்​ப​து​தா‌ன்.​ கிரா​ம‌ங்​க​ளி‌ல் படி‌க்​காத ஏ‌ழை விவ​சா​யி‌யோ,​​ ‌தொழி​லா​ளி‌யோ ல‌ஞ்​ச‌ம் வா‌ங்​க​வு‌ம்,​​ ஊழ‌ல் ‌செ‌ய்​ய​வு‌ம் வா‌ய்‌ப்‌பே இ‌ல்​லா​த​வ‌ர்​க‌ள்.​ அரசு அலு​வ​ல‌ர்​க​ளா​னா​லு‌ம்,​​ காவ‌ல்​து​‌றை​யி​ன​ரா​னா​லு‌ம் அவ‌ர்​க‌ள் படி‌த்​த​வ‌ர்​க‌ள்.​ அவ‌ர்​க‌ள்​தா‌ன் ல‌ஞ்​ச‌ம் வா‌ங்​கு​கி​றா‌ர்​க‌ள்.​ அ‌ப்​பாவி ஏ‌ழை​க​ளு‌ம்,​​ படி‌ப்​ப​றி​வி‌ல்​லா​த​வ‌ர்​க​ளு‌ம்,​​ சாமா​னி​ய‌ர்​க​ளு‌ம்,​​ நடு‌த்​தர வ‌ர்‌க்​க‌த்​தி​ன​ரு‌ம் இ‌ந்​த‌ப் படி‌த்த "கன'வா‌ன்​க​ளி‌ன் ‌பேரா​‌சை‌க்​கு‌த் தீனி ‌போட ‌வே‌ண்​டிய நி‌ர்​ப‌ந்​த‌ம்.​

பிகா​ரி‌ல் முத‌ல்​வ‌ர் நிதீ‌ஷ் குமா‌ர் பதவி ஏ‌ற்​ற​து‌ம் ஊழ​லு‌க்கு எதி​ரா​க‌க் கடு‌ம் நட​வ​டி‌க்​‌கை​க‌ளை ‌மே‌ற்​‌கொ‌ண்​டா‌ர்.​ ல‌ஞ்​ச‌ம் வா‌ங்​கு‌ம்​‌போது ‌கையு‌ம் கள​வு​மா​க‌ப் பிடி​ப‌ட்டு,​​ ​ ‌கைது ‌செ‌ய்​ய‌ப்​ப‌ட்ட 365 அரசு ஊழி​ய‌ர்​க​ளி‌ல் 300 ‌பேரு‌க்​கு‌ம் அதி​க​மா​ன​வ‌ர்​க‌ள் ‌கோடீ‌ஸ்​வ​ர‌ர்​க‌ள் எ‌ன்​பது ​ விசா​ர​‌ணை​யி‌ல் ‌தெரிய வ‌ந்​தது.​

கட‌ந்த நா‌ன்கு ஆ‌ண்​டு​க​ளி‌ல்,​​ சுமா‌ர் 1000 அரசு உய‌ர் அதி​கா​ரி​க‌ள் ம‌ற்​று‌ம் ஊழி​ய‌ர்​க‌ள்​மீது வழ‌க்​கு‌த் ‌தொட​ர‌ப்​ப‌ட்​டி​ரு‌க்​கி​றது.​ இவ‌ர்​க​ளி‌ல் சில‌ர் சி‌றை‌த் த‌ண்​ட​‌னை​யு‌ம் அனு​ப​வி‌த்​த​வ‌ர்​க‌ள்.​ ஆனா​லு‌ம் இவ‌ர்​க​ளி‌ல் ஒ‌ன்​றி​ர‌ண்டு கண‌க்​க‌ர்​க​ளு‌ம்,​​ க‌டை​நி‌லை ஊழி​ய‌ர்​க​ளு‌ம் தவிர யாரு‌ம் பதவி நீ‌க்​க‌ம் ‌செ‌ய்​ய‌ப்​ப​ட​வி‌ல்‌லை.​ வழ‌க்​கு​க‌ள் ‌தொட​ர‌ப்​ப‌ட்டு நட‌ந்து ‌கொ‌ண்​டி​ரு‌க்​கி‌ன்​ற​ன‌வே தவிர தீ‌ர்‌ப்பு எழு​த‌ப்​ப​ட​வி‌ல்‌லை.​ இவ‌ர்​க​‌ளை‌ப் பதவி நீ‌க்​க‌ம் ‌செ‌ய்ய ‌மேல​தி​கா​ரி​க‌ள் தயா​ரு​மி‌ல்‌லை.​ பிகா​ரி‌ல் ம‌ட்​டு​ம‌ல்ல,​​ இ‌ந்​தியா முழு​வ​து‌மே உ‌ள்ள நி‌லை‌மை இது​தா‌ன்.​

ஐ‌ம்​ப​து​க​ளி‌ல் உ‌ள்​து‌றை அ‌மை‌ச்​ச​ராக இரு‌ந்த கு‌ல்​ஜா​ரி​லா‌ல் ந‌ந்​தா​வி‌ல் ‌தொட‌ங்கி எ‌த்​த‌னை எ‌த்​த​‌னை‌யோ பிர​த​ம‌ர்​க​ளு‌ம்,​​ உ‌ள்​து‌றை அ‌மை‌ச்​ச‌ர்​க​ளு‌ம்,​​ அர​சி​ய‌ல் த‌லை​வ‌ர்​க​ளு‌ம் ஊழ​லு‌க்கு எதி​ரா​க‌ப் ‌போ‌ரை அறி​வி‌த்து விள‌ம்​ப​ர‌ம் ‌தேடி‌க் ‌கொ‌ண்​டா‌ர்​க‌ளே தவிர ஊழ‌ல் ஒழி​ய​வு‌ம் இ‌ல்‌லை.​ ஊழ​லு‌க்கு எதி​ரான வா‌ய் சவ​டா‌ல் கு‌றை​ய​வு​மி‌ல்‌லை.​

அர​சி​ய‌ல் த‌லை​வ‌ர்​க​ளி‌ன் ஊழ​‌லை‌க்​கூ​ட‌ப் புரி‌ந்து ‌கொ‌ள்​ள​லா‌ம்.​ ‌தே‌ர்​த​லு‌க்​கு‌ச் ‌செலவு ‌செ‌ய்த பண‌த்‌தை ல‌ஞ்​ச‌ம் வா‌ங்கி ஈடு​க‌ட்டி,​​ அடு‌த்த ‌தே‌ர்​த‌ல்​க​ளு‌க்​கான பண‌த்​‌தை‌ச் ‌சே‌ர்‌த்து ‌வை‌க்க முய‌ற்​சி‌க்​கி​றா‌ர்​க‌ள் எ‌ன்று சமா​தா​ன‌ம் ‌சொ‌ல்ல முடி​யு‌ம்.​ ‌கொ‌ள்‌ளை அடி‌த்​து‌க் ‌கொ‌ள்​ள​வு‌ம்,​​ ல‌ஞ்​ச‌ம் வா‌ங்​கி‌க் ‌கொ‌ள்​ள​வு‌ம் ம‌க்​க‌ள் அவ‌ர்​க​ளு‌க்கு வா‌க்​க​ளி‌த்து அனு​மதி வழ‌ங்கி இரு‌க்​கி​றா‌ர்​க‌ள் எ‌ன்று மன​‌தை‌த் ‌தே‌ற்​றி‌க் ‌கொ‌ள்​ள​லா‌ம்.​

ஆனா‌ல்,​​ ம‌க்​க​ளி‌ன் வரி‌ப்​ப​ண‌த்​தி‌ல் ச‌ம்​ப​ள‌ம் வா‌ங்​கு‌ம் அரசு அதி​கா​ரி​க‌ள்,​​ ம‌க்​க​ளி​ட‌மே ல‌ஞ்​ச‌ம் வா‌ங்​கு​வது எ‌ந்த வித‌த்​தி‌ல் நியா​ய‌ம்?​ வா‌ங்​கு‌ம் ச‌ம்​ப​ள‌ம் த‌ங்​க​ளது தகு​தி‌க்​கு‌ம் திற​‌மை‌க்​கு‌ம் ஏ‌ற்​ற​தாக இ‌ல்​‌லை​‌யெ‌ன்​றா‌ல் ராஜி​நாமா ‌செ‌ய்​து​வி‌ட்டு ‌வேறு ‌வே‌லை பா‌ர்‌த்​து‌க் ‌கொ‌ள்​வ​து​தா‌னே?​ ம‌க்​க​ளா‌ட்​சி​யி‌ல் ம‌க்​க​ளு‌க்​காக உ‌ழை‌ப்​ப​த‌ற்​காக ம‌க்​க​ளா‌ல் ச‌ம்​ப​ள‌ம் ‌கொடு‌த்து நிய​மி‌க்​க‌ப்​ப‌ட்​டி​ரு‌க்​கு‌ம் ‌வே‌லை‌க்​கா​ர‌ர்​க‌ள்,​​ ம‌க்​க​ளி‌ன் ‌கோரி‌க்​‌கை‌யை நி‌றை​‌வே‌ற்ற ம‌க்​க​ளி​ட‌மே ல‌ஞ்​ச‌ம் வா‌ங்​கு​வது தடு‌க்​க‌ப்​ப‌ட்​டா‌ல் ஒழிய,​​ ல‌ஞ்​ச​மு‌ம் ஊழ​லு‌ம் அ‌ன்​றாட வா‌ழ்‌க்​‌கை​யி‌ன் ​ அ‌ங்​க​மா​க‌த் ‌தொட‌ர்​வ​‌தை‌த் தடு‌க்க முடி​யாது.​

ல‌ஞ்​ச​மு‌ம் ஊழ​லு‌ம் படி‌த்​த​வ‌ன் ‌செ‌ய்​யு‌ம் தவறு.​ "இவ​‌னெ‌ல்​லா‌ம் படி‌த்​தா‌ல் எ‌ன்ன,​​ படி‌க்​கா​ம‌ல் ‌போனா‌ல் எ‌ன்ன?​' எ‌ன்று ‌கே‌ட்​க‌த் ‌தோ‌ன்​று​கி​றதா?​ படி‌க்​கா​வி‌ட்​டா‌ல் ல‌ஞ்​ச‌ம் வா‌ங்க முடி​யா‌தே...!

" ஓட்டு போட்டால், இந்த செய்தி இன்னும் நிறைய பேரைப் போய் சேரும் .Please

0 comments:

Post a Comment


"என் வாழ்க்கையே எனது செய்தி"

Blog Archive


Followers